اربعین

تجربه نگاری اربعین

ثبت ظرفیت ها، آسیب ها، نقاط قوت، ضعف، تهدید، فرصت، در سفر اربعین با نگاه به تمدن سازی و زمینه سازی ظهور