نظر سنجی اردوی هم پای قافله 7

نظر سنجی اردوی هم پای قافله 7

بنازم آنکه دایم گفتگوی کربلا دارد دلی چون جابر اندر جستجوی کربلا دارد به یاد کاروان اربعینی با گریه می گوید همی بوسم خاکی را که بوی کربلا دارد