ارزیابی اداره پژوهش تحصیلات تکمیلی

ارزیابی اداره پژوهش تحصیلات تکمیلی

میزان موثر بودن اداره پژوهش تحصیلات تکمیلی در تسهیل و پیشرفت امور پژوهشی طلاب با موانع و آسیب ها و موفقیت های اداره پژوهش تحصیلات تکمیلی با این ارزشیابی به دست می آید.