جدول امتیاز دهی اساتید رویداد آموزشی-تربیتی

جدول امتیاز دهی اساتید ناظر رویداد آموزشی-تربیتی با موضوع شیوه های یادگیری کارآمد