ارزیابی دومین رویداد آموزشی تربیتی اساتید

ارزیابی دومین رویداد آموزشی تربیتی اساتید

باسمه تعالی
ضمن آرزوی توفیقات روزافزون از درگاه باری تعالی برای شما، با عنایت به اهمیت نظرات اساتید معزز در رشد و بالندگی حوزه های علمیه، می توان دریافت یکی از مسائل مهم و مورد توجه، بحث کارآمدی تدریس است؛ به منظوربهره مندی از نظرات سازنده حضرت عالی در این رویداد، لطفا با تکمیل دقیق فرم حاضر، ما را در این امر یاری فرمایید.
پیشاپیش از عنایت و همکاری مجدانه شما سپاسگزاریم.