ارائه گواهی حافظان غیرحضوری جامعه الزهرا

ارائه گواهی حفظ ویژه معافین آزمون جامعه الزهرا

باسمه تعالی این فرم جهت جمع آوری گواهی معتبر حفظ قرآن، صحیفه یا نهج البلاغه از حافظانی که امکان حضور در ارزیابی های سالانه را ندارند تنظیم شده است. قبل از تکمیل فرم دقت کنید: فقط فرم های دریافتی از مراکز معتبر دارای سربرگ و مهر معتبر که در سال 1401 یا 1402 صادر شده اند، معتبر هستند و به گواهی های پیش از آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • محدوده حفظ خود مطابق گواهی معتبر خود را درج کنید.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  • میزان دقیق محفوظات مطابق گواهی معتبر خود را درج کنید.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
    تصویر واضحی از گواهی معتبر محفوظات قرآنی خود در بازه زمانی سالهای 1401 و 1402 را الصاق نمایید.
  • میزان دقیق محفوظات مطابق گواهی معتبر خود را درج کنید.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
    تصویر واضحی از گواهی معتبر محفوظات خود در صحیفه سجادیه در بازه زمانی سالهای 1401 و 1402 را الصاق نمایید.