فرم نظرسنجی طلاب

فرم نظرسنجی طلاب

  • مشخصات:

  • برنامه های عمومی:

  • محتوای رویداد و ارائه ها

  • نحوه عملکرد مسئولین

  • صمیمانه با مسئولین