بانک اطلاعات طلاب

بانک اطلاعات طلاب توزیعگر

  • طلاب غیر ایرانی شماره گذرنامه را وارد نمایند.
  • منظور شماره کارت نیست. حتما شماره حساب ملی باشد. و با نام فردی که فرم را تکمیل کرده است، مطابقت داشته باشد.
  • امکان انتخاب چند شبکه وجود دارد.