کارگاه تجوید

کارگاه تجوید/تابستان1403

استاد جهانگیری/شنبه ها و دوشنبه ها/ ساعت17 تا 18:30 / هزینه دوره 80/000 تومان