فرم اطلاعات معیشتی طلاب جامعه الزهراس

فرم اطلاعات معیشتی طلاب جامعه الزهراس

خواهشمند است فقط طلاب حضوری در حال تحصیل این فرم را تکمیل نمایند. اطلاعات این فرم به صورت محرمانه در اداره رفاه و سلامت طلاب محفوظ است.

مرحله 1 از 3

  • مشخصات فردی

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • نسبت با شهید(مادر-خواهر-فرزند-همسر)نسبت با جانباز(مادر-خواهر-فرزند-همسر)نسبت با آزاده(مادر-خواهر-فرزند-همسر) 
    درصد جانبازی نیز قید شود.
  • در صورت سکونت در روستا، نام روستا را بنویسید.