نظرسنجی طلاب

نظرسنجی کانال تربیتی فرهنگی

برنامه های تربیتی و فرهنگی پیشنهادات و انتقادات
  • در هر روز تفسیر و روایات در کانال بارگزاری می شود.
  • روزهای یکشنبه و چهارشنبه مطالب تربیت فرزند و همسرانه در کانال بارگزاری می شود.
  • روزهای پنجشنبه ارائه می شود.