فراخوان جذب و معرفی مبلغ جهت حضور در موکب های بانوان کرمان